24/7  liên hệ : nhattamsecurity2@gmail.com

VỀ NHẤT TÂM SECURITY

Nhất Tâm bảo vệ an toàn tài sản – Tính mạng khách hàng. Là cuộc sống của công ty chúng tôi

  • Dịch vụ chuyển tiền, hàng hóa
    Bảo vệ cao ốc văn phòng

  • Khách hàng được bồi thường khi có tổn thất về tài sản thuộc đối tượng bảo vệ. Bảo vệ tài sản, hạn chế hoặc trợ giúp tránh khỏi thiệt hại do cố tình chủ ý phá hoại hoặc do hiểm họa, thiên tai, ... gây ra. Bảo vệ con người tại cơ sở của Quý Khách hàng tránh khỏi những thương vong bởi mưu toan đe ...